Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca - Archidiecezja Warmińska

Parafia Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście

Maryja najpewniejszą pomocą dla dusz!
NASZE DANE

- Duszpasterz: ks. Kazimierz Grabowski
- Ilość członków: 13 osób

INFORMACJE
- Apostolskie Dzieło pomocy Duszom  Czyśćcowym:to zorganizowana  forma apostolstwa  Zgromadzenia  Sióstr Wspomożycielek Dusz  Czyśćcowych. Powstało,  jako odpowiedź na  liczne prośby kierowane do Zgromadzenia ze  strony osób świeckich, zaninteresowanych  współpracą w zakresie charyzmatu  Zakonu. Zgromadzenie rozeznało tę  sytuację, jako nowy znak czasu i nowe  wezwanie apostolskie. Decyzja o podjęciu  tej formy apostolskiej działalności zapadła w  roku 1983. Dwa lata później (1985)  przyjęto nazwę: 

Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca

DLA KOGO?
- Do ADPC może należeć praktykujący katolik,  niezależnie od stanu i wieku, który pragnie nieść  pomoc duszom czyśćcowym.

JAK SIĘ WŁĄCZYĆ DO ADPC?
- Osoby, które zdecydowały się na przynależność do ADPC wypełniają i osobiście  podpisują tzw. kartę członkowską, a następnie    przekazują swojemu duszpasterzowi, który ową  kartę przekazuje do Centrum ADPC.  Potwierdzeniem przyjęcia do ADPC jest    "Pamiątka" z Aktem codziennego zaofiarowania,  którą otrzymuje każdy członek z Centrum ADPC.
Patronowie ADPC:
1. Matka Boża Pośredniczka Łask (7 V)
2. św. Józef (19 III)
3. bł. O. Honorat Koźmiński (13 X)
4. bł. Maria od Opatrzności (7 II)

ADPC posiada własne pismo:
Rok IX nr 4 (40) październik-grudzień 2010

Kwartalnik "Do Domu Ojca" przeznaczony jest do użytku wewnętrznego dla Członków Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca.
Redagowany jest w Centrum ADPC

Adres Redakcji:
Centrum ADPC
ul. Poprzeczna 1
05-070 SULEJÓWEK


Tel. 22/786 26 11 lub 600 831 552
e-mail:
adpc@wp.pl

Przydatne linki:

www.wspomozycielki.pl
www.sanctuaire-montligeon.com

Założycielka Zgromadzenia Sióstr


Spotkanie Członków ADPC:

OSTATNI PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA
GODZ. 18.00 - Msza Święta
(Naszą Eucharystię ofiarujemy za Dusze
w Czyśćcu cierpiące)

Po Mszy Świętej:
Nabożeństwo za dusze cierpiące w Czyśćcu
lub
Konferencja o Czyśćcu

Uwaga!!!
W czasie wakacyjnym nie ma spotkań!

"Wstępuj często do czyśćca,
tam cię potrzebują"
Słowa Pana Jezusa do św. s. Faustyny
(Dzienniczek nr 1738)

AKT CODZIENNEGO ZAOFIAROWANIA:

Panie Jezu, Odkupicielu Świata,
w zjednoczeniu z Twoją Ofiarą Krzyżową,
ofiaruję Ci przez ręce Matki Niepokalanej
moje modlitwy i prace, radości, trudy
i cierpienia w intencji konających
i zmarłych poddanych oczyszczeniu,
błagając Cię o przyspieszenie ich wejścia
do chwały, gdzie Ty wraz z Ojcem
i Duchem Świętym żyjesz i królujesz
na wieki wieków. Amen.

ZADANIA CZŁONKÓW ADPC:

Wielu członków ADPC należy do różnych stowarzyszeń, ruchów, grup modlitewnych, gdzie zobowiązani są do odmawiania konkretnych modlitw. W przypadku ADPC
nie tyle chodzi o mnożenie modlitw, ale o wewnętrzną postawę, o wzbudzenie odpowiedniej intencji. Wyraża to
Akt codziennego zaofiarowania za dusze czyśćcowe, umieszczony na Pamiątce. Codzienne odmawianie go jest również wyrazem łączności z wszystkimi pozostałymi członkami ADPC.

BŁ. O. HONORAT KOŹMIŃSKI:

Każda posługa oddana choremu,
każda jałmużna zaniesiona ubogiemu,
każde słowo pociechy powiedziane
nieszczęśliwemu,
każda modlitwa odmówiona żarliwie,
każda Msza Święta,
Komunia Święta, Ofiarowanie
są wielką ulgą dla dusz zmarłych.

ADRES CENTRUM:


Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca
przy Zgromadzeniu Sióstr
Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych


ul. Poprzeczna 1
05-070 SULEJÓWEK


tel. 22/786 26 11 lub 600 831 552
e-mail: adpc@wp.pl

LITANIA ZA ZMARŁYCH

Ojcze z nieba, Boże,zmiłuj się nad namiSynu, Odkupicielu świata, Boże,Duchu Święty, Boże,Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo,módl się za nim (nią), (nimi).Bramo niebieska,Królowo Wniebowzięta,Święty Michale,Święty Janie Chrzcicielu,Święty Józefie,Święty N. (patron zmarłego),Wszyscy Święci i Święte Boże,
Bądź mu (jej, im) milościw, wybaw go (ją, ich), Panie,Od zła wszelkiegoOd cierpień w czyśćcu,Przez Twoje Wcielenie,Przez Twoje narodzenie,Przez Twój chrzest i post święty,Przez Twój krzyż i mękę,Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu,Przez Twoje zmartwychwstanie,Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie,Przez zesłanie Ducha Świętego,Przez Twoje przyjście w chwale,
Prosimy Cię, abyś dal nam pragnienie nieba,Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej
i niespodziewanej śmierci,Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia,Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę,Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli i wychowawców,Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen,Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek,Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się
w chwale zmartwychwstania.

KORONKA ZA ZMARŁYCH
(do odmawiania na różańcu)

- Na początku:

Wierzę w Boga... Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

  Na dużych paciorkach:
Boże Miłości i Miłosierdzia, ofiaruję Ci Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, łącząc z nią modlitwę i ofiarę życia mojego.

  Na małych paciorkach:
Miłosierna Miłości Boga mojego,
przyjmij zmarłych do Królestwa Swego (odmawiamy x 10)

  Na zakończenie:
ieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci
(odmawiamy x3) lub odczytujemy Ps 130

Za zgodą Kurii Biskupiej Wartszawsko-Praskiej z dnia 22  V 1998 r., nr 679/K/98 - do prywatnego odmawiania


KORONKA ZA ZMARŁYCH DO SERCA MARYI
(do odmawiania na różańcu)

- Na początku:
Wierzę w Boga... Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

- Na dużych paciorkach:
Boże mój wierzę w Ciebie, boś jest samą prawdą. Ufam Tobie, boś dobroci nieskończona. Kocham Cię, boś dobroci nieskończona. Kocham Cię, boś godzien największej miłości. Z miłości ku Tobie
kocham wszystkich bliźnich moich.

- Na małych paciorkach:
Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem. Pociechą tych co cierpią. Módl się za nami, za konających i za dusze w czyśćcu cierpiącymi. (odmawiamy x 10)

- Na zakończenie:
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
A światłość wiekuista niechaj im świeci (odmawiamy x 3) lub Ps 130

Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko- Praskiej z dnia 22 V 1998 r., nr 680/K/98 do prywatnego odmawiania.


MODLITWA DO MB Z MONTLIGEON

Matko Boża Wybawicielko,
ulituj się nad naszymi zmarłymi braćmi,
a szczególnie nad tymi,
którzy najbardziej potrzebują Miłosierdzia.

Wstawiaj się za wszystkimi,
którzy nas opuścili,
by dokonało się w nich Dzieło Miłości,
Niech nasza modlitwa,
złączona z modlitwą całego Kościoła,
wyjedna im radość, która przezwycięża
wszelkie pragnienie,
a naszym braciom żyjącym jeszcze na ziemii
zwłaszcza poddanym próbom i zwątpieniu
przyniesie pociechę i umocnienie.

Matko Kościoła, pomóż nam,
ziemskim pielgrzymom, coraz lepiej przeżywać,
każdy dzień naszej drogi.
Ulecz rany naszej duszy i serca.
Uczyń nas świadkami Niewidzialnego Boga
(...)
Ucieczko grzeszników i Królowo Świętych
zgeomadź nas wszystkich w owym dniu
na wieczną Paschę w Domu Ojca.
Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego.
Amen.


Znak ADPC