Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca - Archidiecezja Warmińska

Parafia Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście

Maryja najpewniejszą pomocą dla dusz!
NASZE DANE

- Duszpasterz: ks. Radosław Czerwiński
- Ilość członków: 13 osób


Dane na dzień: 1 sierpnia 2011 roku

INFORMACJE
- Apostolskie Dzieło pomocy Duszom  Czyśćcowym:to zorganizowana  forma apostolstwa  Zgromadzenia  Sióstr Wspomożycielek Dusz  Czyśćcowych. Powstało,  jako odpowiedź na  liczne prośby kierowane do Zgromadzenia ze  strony osób świeckich, zaninteresowanych  współpracą w zakresie charyzmatu  Zakonu. Zgromadzenie rozeznało tę  sytuację, jako nowy znak czasu i nowe  wezwanie apostolskie. Decyzja o podjęciu  tej formy apostolskiej działalności zapadła w  roku 1983. Dwa lata później (1985)  przyjęto nazwę: 

Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca

DLA KOGO?
- Do ADPC może należeć praktykujący katolik,  niezależnie od stanu i wieku, który pragnie nieść  pomoc duszom czyśćcowym.

JAK SIĘ WŁĄCZYĆ DO ADPC?
- Osoby, które zdecydowały się na przynależność do ADPC wypełniają i osobiście  podpisują tzw. kartę członkowską, a następnie    przekazują swojemu duszpasterzowi, który ową  kartę przekazuje do Centrum ADPC.  Potwierdzeniem przyjęcia do ADPC jest    "Pamiątka" z Aktem codziennego zaofiarowania,  którą otrzymuje każdy członek z Centrum ADPC.
Patronowie ADPC:
1. Matka Boża Pośredniczka Łask (7 V)
2. św. Józef (19 III)
3. bł. O. Honorat Koźmiński (13 X)
4. bł. Maria od Opatrzności (7 II)

ADPC posiada własne pismo:
Rok IX nr 4 (40) październik-grudzień 2010

Kwartalnik "Do Domu Ojca" przeznaczony jest do użytku wewnętrznego dla Członków Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca.
Redagowany jest w Centrum ADPC

Adres Redakcji:
Centrum ADPC
ul. Poprzeczna 1
05-070 SULEJÓWEK


Tel. 22/786 26 11 lub 600 831 552
e-mail:
adpc@wp.pl

Przydatne linki:

www.wspomozycielki.pl
www.sanctuaire-montligeon.com

Założycielka Zgromadzenia Sióstr


Spotkanie Członków ADPC:

OSTATNI PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA
GODZ. 18.00 - Msza Święta
(Naszą Eucharystię ofiarujemy za Dusze
w Czyśćcu cierpiące)

Po Mszy Świętej:
Nabożeństwo za dusze cierpiące w Czyśćcu
lub
Konferencja o Czyśćcu

Uwaga!!!
W czasie wakacyjnym nie ma spotkań!

"Wstępuj często do czyśćca,
tam cię potrzebują"
Słowa Pana Jezusa do św. s. Faustyny
(Dzienniczek nr 1738)

AKT CODZIENNEGO ZAOFIAROWANIA:

Panie Jezu, Odkupicielu Świata,
w zjednoczeniu z Twoją Ofiarą Krzyżową,
ofiaruję Ci przez ręce Matki Niepokalanej
moje modlitwy i prace, radości, trudy
i cierpienia w intencji konających
i zmarłych poddanych oczyszczeniu,
błagając Cię o przyspieszenie ich wejścia
do chwały, gdzie Ty wraz z Ojcem
i Duchem Świętym żyjesz i królujesz
na wieki wieków. Amen.

ZADANIA CZŁONKÓW ADPC:

Wielu członków ADPC należy do różnych stowarzyszeń, ruchów, grup modlitewnych, gdzie zobowiązani są do odmawiania konkretnych modlitw. W przypadku ADPC
nie tyle chodzi o mnożenie modlitw, ale o wewnętrzną postawę, o wzbudzenie odpowiedniej intencji. Wyraża to
Akt codziennego zaofiarowania za dusze czyśćcowe, umieszczony na Pamiątce. Codzienne odmawianie go jest również wyrazem łączności z wszystkimi pozostałymi członkami ADPC.

BŁ. O. HONORAT KOŹMIŃSKI:

Każda posługa oddana choremu,
każda jałmużna zaniesiona ubogiemu,
każde słowo pociechy powiedziane
nieszczęśliwemu,
każda modlitwa odmówiona żarliwie,
każda Msza Święta,
Komunia Święta, Ofiarowanie
są wielką ulgą dla dusz zmarłych.

ADRES CENTRUM:


Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca
przy Zgromadzeniu Sióstr
Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych


ul. Poprzeczna 1
05-070 SULEJÓWEK


tel. 22/786 26 11 lub 600 831 552
e-mail: adpc@wp.pl

LITANIA ZA ZMARŁYCH

Ojcze z nieba, Boże,zmiłuj się nad namiSynu, Odkupicielu świata, Boże,Duchu Święty, Boże,Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo,módl się za nim (nią), (nimi).Bramo niebieska,Królowo Wniebowzięta,Święty Michale,Święty Janie Chrzcicielu,Święty Józefie,Święty N. (patron zmarłego),Wszyscy Święci i Święte Boże,
Bądź mu (jej, im) milościw, wybaw go (ją, ich), Panie,Od zła wszelkiegoOd cierpień w czyśćcu,Przez Twoje Wcielenie,Przez Twoje narodzenie,Przez Twój chrzest i post święty,Przez Twój krzyż i mękę,Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu,Przez Twoje zmartwychwstanie,Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie,Przez zesłanie Ducha Świętego,Przez Twoje przyjście w chwale,
Prosimy Cię, abyś dal nam pragnienie nieba,Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej
i niespodziewanej śmierci,Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia,Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę,Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli i wychowawców,Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen,Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek,Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się
w chwale zmartwychwstania.

KORONKA ZA ZMARŁYCH
(do odmawiania na różańcu)

- Na początku:

Wierzę w Boga... Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

  Na dużych paciorkach:
Boże Miłości i Miłosierdzia, ofiaruję Ci Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, łącząc z nią modlitwę i ofiarę życia mojego.

  Na małych paciorkach:
Miłosierna Miłości Boga mojego,
przyjmij zmarłych do Królestwa Swego (odmawiamy x 10)

  Na zakończenie:
ieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci
(odmawiamy x3) lub odczytujemy Ps 130

Za zgodą Kurii Biskupiej Wartszawsko-Praskiej z dnia 22  V 1998 r., nr 679/K/98 - do prywatnego odmawiania


KORONKA ZA ZMARŁYCH DO SERCA MARYI
(do odmawiania na różańcu)

- Na początku:
Wierzę w Boga... Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

- Na dużych paciorkach:
Boże mój wierzę w Ciebie, boś jest samą prawdą. Ufam Tobie, boś dobroci nieskończona. Kocham Cię, boś dobroci nieskończona. Kocham Cię, boś godzien największej miłości. Z miłości ku Tobie
kocham wszystkich bliźnich moich.

- Na małych paciorkach:
Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem. Pociechą tych co cierpią. Módl się za nami, za konających i za dusze w czyśćcu cierpiącymi. (odmawiamy x 10)

- Na zakończenie:
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
A światłość wiekuista niechaj im świeci (odmawiamy x 3) lub Ps 130

Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko- Praskiej z dnia 22 V 1998 r., nr 680/K/98 do prywatnego odmawiania.


MODLITWA DO MB Z MONTLIGEON

Matko Boża Wybawicielko,
ulituj się nad naszymi zmarłymi braćmi,
a szczególnie nad tymi,
którzy najbardziej potrzebują Miłosierdzia.

Wstawiaj się za wszystkimi,
którzy nas opuścili,
by dokonało się w nich Dzieło Miłości,
Niech nasza modlitwa,
złączona z modlitwą całego Kościoła,
wyjedna im radość, która przezwycięża
wszelkie pragnienie,
a naszym braciom żyjącym jeszcze na ziemii
zwłaszcza poddanym próbom i zwątpieniu
przyniesie pociechę i umocnienie.

Matko Kościoła, pomóż nam,
ziemskim pielgrzymom, coraz lepiej przeżywać,
każdy dzień naszej drogi.
Ulecz rany naszej duszy i serca.
Uczyń nas świadkami Niewidzialnego Boga
(...)
Ucieczko grzeszników i Królowo Świętych
zgeomadź nas wszystkich w owym dniu
na wieczną Paschę w Domu Ojca.
Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego.
Amen.


Znak ADPCZ KATOLICKIEJ NAUKI NA TEMAT CZYŚĆCA:

Katechizm Kościoła Katolickiego 1030-1031: DLA KOGO CZYŚCIEC?

"Ci, którzyumierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierći oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba. To końcoe oczyszczenie wybranych, które jest czymś całkowicie innym niż kara potępionych, Kościół nazywa czyśćcem".

Katechizm Kościoła Katolickiego 1032: POMOC ŻYJĄCYCH DLA DUSZ CZYŚĆCOYCH

"Kościół od początku czcił pamięć zmarłych i ofiarował im pomoc, a w szczególności Ofiarę eucharystyczną, by po oczyszczeniu mogli dojść do uszczęśliwiania wizji Boga. Kościół zaleca także jałmużnę, odpusty i dzieła pokutne za zmarłych: Nieśmy im pomoc
i pamiętajmy o nich. Jeśli synowie Hioba zostali oczyszczeni przez ofiarę ich ojca, dlaczego mielibyśmy wątpić, że nasze ofiary
za zmarłych przynoszą im jakąś pociechę? Nie wahajmy się nieść pomocy tym, którzy odeszli, i ofiarujmy za nich nasze modlitwy.
Ci (...), którzy znajdują się w sytuacji oczyszczania, są związani zarówno z błogosławionymi, którzy już w pełni cieszą się żydem wiecznym, jak i z nami, którzy podróżujemy na tym świecie do domu Ojca (por. KKK 1032). Jak w życiu ziemskim wierzący są zjednoczeni między sobą w jednym Ciele Mistycznym, tak też po śmierci, tak też po śmierci ci, którzy żyją w sytuacji oczyszczenia, doświadczają tejże solidarności kościelnej, która wyraża się w modlitwie, w ofiarach i w miłości innych w wierze. Oczyszczenie przeżywa się w zasadniczej więzi, jak powstaje między tymi, którzy żyją życiem tego świata, a tymi, którzy już cieszą się szczęściem wiecznym (Jan Paweł II, Audiencja generalna, Rzym, 4 sierpnia 1999 r.)
Kliknij, aby edytować treść...
POMOCNE MOGĄ SIĘ OKAZAĆ:


1. Odpowiednia lektura

Bardzo często wierni posiadają jedynie fragmentaryczną wiedzę na temat czyśćca i form niesienia pomocy zmarłym poddanym oczyszczaniu. Podstawowa nauka Kościoła na ten temat zawarta jest w wydanym przed kilku laty Katechiźmie. Istnieją również inne publikacje poświęcone temu zagadnieniu. Poniżej zamieszczony jest wykaz uwzględniający niektóre z liczniej bibliografii.

2. Modlitewnik
Z myślą o Członkach ADPC został opracowany w Zgromadzeniu Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych obszerny modlitewnik za zmarłych pt. Okaż im Panie miłosierdzie swoje zawierający brewiarz za zmarłych, różne nabożeństwa, jak nowenny, teksty rozważań Drogi Krzyżowej, Różańca oraz szeroki wybór różnych modlitw za zmarłych. Modlitewnik ten można nabyć w niektórych księgarniach katolickich lub zamówić w Centrum ADPC.

3. Obrazki

Członkowie ADPC razem z Pamiątką otrzymują także obrazki z koronką i modlitwą za zmarłych. Obrazki przekazywane są również wiernym przy różnych okazjach i spotkaniach.

4. Rekolekcje i dni skupienia

Dla chętnych organizowane są dni skupienia i rekolekcje. Są one dwojakiego rodzaju. Jedne z nich poświęcone są tematyce: Śmierć, sąd, czyściec, formy niesienia pomocy zmarłym. Przewidziane są one dla tych, którzy przyjeżdżają na rekolekcje po raz pierwszy, aby się zaznajomić z tymi zagadnieniami. Drugi rodzaj rekolekcji zaplanowany jest jako pomoc do pogłębienia życia wewnętrznego. 
Rekolekcje odbywają się w Centrum ADPC w Sulejówku koło Warszawy ul. Poprzeczna 1. Rozpoczynają się w piuątek o godz. 17.00 kończą w niedzielę, w południe obiadem. Terminy podawane są w kwartalniku. 

5. Kwartalnik "Do Domu Ojca"

Od 2001 roku w centrum ADPC wydawany jest kwartalnik pt. "Do Domu Ojca". Jest to pismo formacyjne przeznaczone do użytku wewnętrznego członków ADPC, stąd nie można go nabyć w żadnych księgarniach i kioskach przykościelnych. Pierwsza część to katechezy. Dotąd zawierał on cykl tematyczny obejmujący takie zagadnienia jak cierpienie, choroby, sakrament chorych, śmierć, przeżywanie żałoby, sąd, czyściec, formy niesienia pomocy zmarłym i inne związane z nami.
Pozostałe działy zawierają świadectwa, modlitwy za zmarłych, artykuły poświęcone pogłębianiu życia duchowego. Ostatnia część kwartalnika poświęcona jest aktualnościom i wydarzeniom w ADPC. Kwartalnik można zaprenumerować  Centrum ADPC.

6. Parafialne grupy ADPC 

Członkowie ADPC dzielą się na członków indywidualnie włączonych do ADPC oraz tworzących parafialne grupy modlitewne. Grupa parafialna powstaje zwykle z inicjatywy członków ADPC, ale za pozwoleniem Księdza Proboszcza, albo delegowany przez niego kapłan pracujący w parafii. Bezpośrednio za gruopę odpowiedzialny jest animator lub animatorka, którzy reprezentują grupę wobec Księdza Proboszcza i w jej imieniu utrzymują kontakt z Centrum ADPC.
Każda grupa raz w miesiącu (jeżeli jest niewielka to rzadziej) w ustalony dzień zamawiają mszę świętą za zmarłych i odbywają swoje modlitewno-formacyjne spotkanie. 
Po śmierci któregoś z czlonków zwykle dana grupa zamawia za niego mszę świętą. Msze święte za zmarłych członków zamawiane są także podczas rekolekcji i dni skupienia. 

PRZYDATNA BIBLIOGRAFIA

Wykaz ważniejszych publikacji na temat eschatologii:

a) TEOLOGICZNE

1. Bartnik Stanisław, Myśl eschatologiczna, Lublin 2002.
2. Bokwa Ignacy ks., Eschatologia znaczy pełnia, Sandomierz 2003.
3. Buxakowski Jerzy ks., Wieczność i człowiek. Eschatologia, Pelplin 2001.
4. Dodds Bill, Przewodnik po niebie, piekle i czyśćcu, Kraków 2002.
5. Finkenzeller Josef, O rzeczach ostatecznych, Kraków 2004.
6. Guardini Romano, O rzeczach ostatecznych, Karków 2004.
7. Kijas Zdzisław OFMConv., Czyśćciec. Czym jest i dla kogo?, Kraków 2000.
8. Kijas Zdzisław OFMConv., Odpowiedzi na 101 pytań o rzeczach ostateczne, Kraków 2004.
9. Martelet Gustave si, Odnaleźć życie pozagrobowe, Kraków 2003.
10. Nocke Josef Franz, Eschatologia, Sandomierz 2003.
11. Peter C. Phan, Śmierć i życie wieczne. Odpowiedź na 101 pytań, Warszawa 1999.
12. Ratzinger Joseph, Eschatologia, śmierć i życie wieczne, Poznań 1984.
13. Salij Jacek OP, Śmierć, zmartwychwstanie, życie wieczne, Poznań 2001.
14. Skwierczyński Antoni MIC, Miłość oczyszczająca. Współczesna interpretacja katolickiej nauki o czyśćcu, Warszawa 1992.
15. Szmulewicz Henryk ks., Po tamtej stronie życia. Zarys eschatologii, Tarnów 2003.
16. Zieliński Jerzy OCD, W kręgu Bozych tajemnic. Śmierć, czyściec, piekło, niebo. Kraków 2005.
17. Żychliński Aleksander ks., Życie pozagrobowe, Warszawa 1999.

b. PRZYKŁADY I WIARYGODNE OBJAWIENIA PRYWATNE

1. Dosenbach Stefan SJ, Miesiąc dusz czyśćcowych, Wrocław 1999.
2. Emmanuel s., Przedziwne sekrety dusz czyśćcowych, Warszawa.
3. Horak Fulla, O życiu pozagrobowym. Świętych obcowanie, Wrocław 1993.
4. Simma Maria, Moje przeżycia z duszami czyśćcowymi, Warszawa 2005.
5. Sw. Katarzyna z Genui, Rozprawa o Czyśćcu, Wrocław 1998.
c. NA TEMAT ŚMIERCI

1. Aleksander Helen, Doświadczenie żałoby. Różne rodzaje śmierci, różne typy żałoby, Poznań 2001.
2. Góralczyk Paweł ks. SAC, Sens życia, sens śmierci, Ząbki 2003.
3. Kessler Dawid, Śmierć jest częścią życia. O prawo do godnego umierania, Warszawa 1999.
4. Von Speyer Adrienne, Tajemnice śmierci, Poznań 1999.
5. Wensing Michael G., Śmierć i przeznaczenie człowieka według Biblii, warszawa 1997.
6. wermetr Winfried CPPS, Powołani do nadziei. Śmierć i pogrzeb po chrześcijańsku, Częstochowa 1999.

Wszelkie dane pochodzą z "Informatora o Apostolskim Dziele Pomocy dla Czyśćca" wydanego przez Centrum ADPC w Sulejówku