Sakramenty

Sakrament Chrztu

Chrzest wprowadza ochrzczonego we wspólnotę wierzących w Jezusa Chrystusa, jaką jest Kościół. Jest to pierwszy i podstawowy sakrament,  sakrament inicjacji chrześcijańskiej. W duszy chrześcijanina wyciska niezatarte znamię przynależności do Chrystusa. Praktyka chrztu dzieci zakłada wyznanie wiary złożone przez rodziców i chrzestnych, zobowiązujących się do chrześcijańskiego wychowania dziecka.

Chrzty w naszej parafii odbywają się w II i IV niedzielę miesiąca na Mszy Świętej o godz. 11:30. W sobotę poprzedzającą chrzest o godzinie 17:00 odbywają się katechezy przedchrzcielne dla rodziców i chrzestnych w Sali Domu Rekolekcyjnego.

Dokumenty potrzebne do Chrztu Świętego Dziecka:
 • akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego;
 • dokładne dane rodziców i rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania);
 • jeżeli chrzestni pochodzą spoza naszej parafii, powinni wówczas przedstawić zaświadczenie od Proboszcza miejsca zamieszkania o braku przeszkód do pełnienia funkcji rodzica chrzestnego;
 • w przypadku chrztu osób niezamieszkałych na terenie naszej Parafii,
  wymagana jest pisemna zgoda proboszcza swojej Parafii, zezwalająca na chrzest poza Parafią.


Zapisu do Księgi Chrztów oraz wszelkich formalności (ze wszystkimi wyżej wymienionymi dokumentami) dokonujemy w Kancelarii Parafialnej w tygodniu bezpośrednio poprzedzającym Chrzest.

Do obrzędu chrztu wymagana jest świeca i biała szata. Dobrym zwyczajem jest, aby o świecę zadbał ojciec chrzestny, zaś o białą szatę
matka chrzestna.

Eucharystia - I Komunia Święta

Przygotowanie do I Komunii Świętej przebiega dwutorowo: podczas katechezy szkolnej oraz w trakcie katechezy parafialnej w ramach spotkań, których terminy będą podawane na bieżąco w ogłoszeniach parafialnych.
W roku szkolnym 2020/2021 na parafialną część przygotowań do I Komunii Świętej składać się będą:
 • coniedzielny udział we Mszy Świętej o godzinie 10:00 oraz okresowych nabożeństwach dla dzieci;
 • comiesięczne spotkania z rodzicami kandydatów do I Komunii Świętej (w każdą I niedzielę miesiąca - od 4 października 2020) - Msza święta o godz. 10:00 i bezpośrednio po niej katecheza formacyjna;
 • seria kilku spotkań organizacyjno-formacyjnych dla dzieci wraz z rodzicami (terminy będą podawane na bieżąco w ogłoszeniach);
 • próby liturgiczne dla dzieci (w miesiącu poprzedzającym I Komunię Świętą).

Bierzmowanie

Jest to jeden z sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, obok chrztu i Eucharystii. Sakrament umocnienia w wierze. Bierzmowanie określane jest sakramentem dojrzałości
chrześcijańskiej. Wobec praktyki udzielania chrztu niemowlętom, stanowi wyraz świadomego potwierdzenia tego, co dokonało się na chrzcie i jest opowiedzeniem się za Chrystusem i wskazaną przez Niego drogą zbawienia.
Istotnymi elementami sakramentalnego znaku bierzmowania jest  namaszczenie krzyżmem, czemu towarzyszą słowa: "Przyjmij znamię daru Ducha Świętego". Bierzmowanemu towarzyszy świadek, który podczas udzielania saramentu kładzie rękę na jego ramieniu. Każdy bierzmowany wybiera sobie imię świętego, którego w sposób szczególny chciałby naśladować.

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania odbywa się podczas szkolnych lekcji religii oraz w trakcie spotkań formacyjnych w ramach katechezy parafialnej. Terminy tych spotkań na bieżąco będą podawane w niedzielnych ogłoszeniach.

Wymagane dokumenty:
 • deklaracja wstępna (rozpoczęcie przygotowania),
 • metryka chrztu,
 • w przypadku osób zamieszkałych poza terenem naszej parafii pisemna zgoda proboszcza swojej parafii, zezwalająca na przygotowanie i przyjęcie Sakramentu Bierzmowania poza swoją parafią.

Sakrament Małżeństwa

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”.

Narzeczeni powinni osobiście zgłosić się w kancelarii parafialnej przynajmniej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu w celu przeprowadzenia rozmowy kanonicznej (tzw. protokół przedmałżeński). Przedłożyć winni wówczas następujące dokumenty:
 • dowody osobiste;
 • akty chrztu wydane nie później niż 3 miesiące wstecz;
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego oraz z poradni rodzinnej;
 • wniosek konkordatowy z Urzędu Stanu Cywilnego (ważny 6 miesięcy, licząc do daty ślubu!) lub akt ślubu cywilnego.

Namaszczenie chorych

„Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się  dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu”.

Sakramentu Namaszczenia Chorych udzielamy na każdą indywidualną prośbę oraz corocznie w ramach parafialnych Dni Eucharystycznych (27-29 czerwca).

Kto może być chrzestnym?

Według Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 872 - 874) chrzestny ma dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych (tzn. nie jest dopuszczalna sytuacja w której jest dwóch chrzestnych ojców lub dwie chrzestne matki).

Chrzestnym ma być zatem dla ochrzczonego swoistym świadkiem wiary, zatem  może być nim ten, kto:
 • został wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców /opiekunów/;
 • jest katolikiem;
 • ma wymagane kwalifikacje i chce pełnić to zadanie;
 • jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania, tzn. ukończył 16 lat;
 • przyjął 3 sakramenty wtajemniczenia: chrzest,  bierzmowanie, Eucharystię;
 • w przypadku uczniów: uczęszcza na szkolną katechezę
 • prowadzi życie zgodne z wiarą i zadaniami jakie ma pełnić (tzn. może w pełni uczestniczyć w życiu sakramentalnym i to czyni)
 • prawo nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego (tzn. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej);
 • nie jest ojcem ani matką dziecka /osoby przyjmującej chrzest/.

Kurs przedmałżeński

Katechezy przydmałżeńskie, czyli tzw. "kurs przedmałżeński" odbywają się w naszej parafii dwukrotnie w ciągu roku:
 • w październiku i listopadzie
 • w kwietniu i maju
Składają się one z cyklu 6 katechez oraz spotkania w Poradni Rodzinnej. Katechezy odbywają się w niedziele o godz. 17:00 w sali Domu Rekolekcyjnego.
Szczegółowy terminarz katechez dostępny w kancelarii.