Regulamin Szkolnego Koła Caritas - Gimnazjum Niepubliczne "Nasza Jedynka" w Dobrym Mieście

 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

REGULAMIN

SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

w Gimnazjum Niepublicznym„ Nasza Jedynka” w Dobrym Mieście

 

Wcelu zaspokojenia duchowych i społecznych potrzeb młodego pokolenia katolikóworaz podejmowanie przez nich dzieł miłosierdzia, Caritas ArchidiecezjiWarmińskiej, zwana dalej Caritas, na wniosek Dyrektora Szkoły Pani mgrMałgorzaty Łańskiej w Dobrym Mieście zwanej dalej „Szkołą”, powołuje SzkolneKoło Caritas, zwane dalej „Kołem”.  

SzkolneKoło Caritas kieruje się niniejszym regulaminem.  

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Podstawą prawną powołania Koła są: 

a. Statutu Caritas Archidiecezji Warmińskiej 

b. Art. 56 ustawy z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity:Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.). 

2. Koło jest organizacjąmłodzieżową powoływaną przez Dyrektora Caritas, na wniosek Dyrektora szkoły,zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, działającą na terenieszkoły pod nadzorem Dyrektora szkoły i włączającą się na zasadzie wolontariatuw działalność charytatywno-opiekuńczą oraz działalność wychowawczą prowadzonąprzez Caritas.  

3. Koło zrzesza młodzieższkoły, w której zostało powołane, nie wykluczając młodzieży, którarównocześnie należy do innych organizacji, stowarzyszeń czy też ruchów, o ileich cele i działalność nie są rażąco sprzeczne z działalnością Koła. 

4. Terenem działania Kołajest teren szkoły. 

5. W podejmowanychdziałaniach Koło stosuje się do uregulowań zawartych
w Statucie szkoły.
 

6. Koło używa prawniezastrzeżonej nazwy i znaku „Caritas”, dlatego jego działalność musi być ściślezwiązana i realizowana pod nadzorem Caritas. 

§ 2 

1. W sprawach wychowawczych iorganizacyjnych opiekę nad Kołem sprawuje Opiekun Koła, którym jest nauczycielszkoły, zatwierdzony przez Dyrektora szkoły w porozumieniu z DyrektoremCaritas. 

2. Opiekę duchową nad Kołemsprawuje Asystent Koła wyznaczony przez Dyrektora Caritas/ Biskupa diecezjalnego*,którego obowiązkiem jest praca formacyjna na rzecz członków Koła, poprzezśrodki rozwijające życie wiary: Słowo Boże, nauka Kościoła, życiesakramentalne, kult Eucharystii, nabożeństwa, dni skupienia, rekolekcje,pielgrzymki, konferencje, dialog ewangeliczny i inne. Asystent Koła sprawujepieczę nad zgodnością działalności Koła z nauczaniem Kościoła Katolickiego iprzyjętym regulaminem Koła. 

CELE I ZADANIA KOŁA ORAZSPOSOBY ICH REALIZACJI 

§ 3 

Najistotniejszym celem działalności Koła jest praktycznarealizacja przykazania miłości bliźniego, bez względu na jego przekonania,wyznanie, narodowość czy rasę. 

§ 4 

ZadaniaKoła obejmują w szczególności: 

1) pogłębienie znajomościnauki Jezusa Chrystusa przede wszystkim o miłosierdziu Bożym oraz jej szerzenie, 

2) uwrażliwienie społecznościszkolnej na różne obszary ludzkiej biedy, 

3) krzewienie ducha czynnejmiłości bliźniego, 

4) stwarzanie atmosferymobilizującej do wymagania od siebie i pracy nad sobą, do kształtowaniaosobowości katolika i Polaka w dążeniu do wszechstronnego rozwoju młodegoczłowieka i odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę, 

5) rozwijanie praktykreligijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza pełnego uczestniczeniawe Mszy św. 

6) troska o zdobywanie wiedzyreligijnej i ogólnej oraz podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym, 

7) rozeznawanie konkretnychpotrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu sąsiedztwie oraz organizowaniepomocy, 

8) stałą współpracę iwłączanie się w akcje prowadzone przez Caritas i Parafialny Zespół Caritas naktórego terenie działa Koło, 

9) pomoc w organizowaniuwypoczynku dla dzieci, 

10) pomoc dla poszkodowanychw kataklizmach i sytuacjach losowych, 

11) współdziałanie, przyzachowaniu własnego katolickiego charakteru, z innymi organizacjamimłodzieżowymi, władzami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

§ 5 

Zadania, o których mowa w § 4 Koło realizuje w porozumieniu zDyrektorem szkoły wykorzystując odpowiednie środki i sposoby działania, a wszczególności poprzez: 

1) organizowanie spotkań,zjazdów, sympozjów, konferencji, prelekcji, dyskusji, kursów i szkoleń, 

2) organizowanie imprezkulturalnych, religijnych, charytatywnych, poetycko-muzycznych, akademii,wieczornic, spektakli teatralnych, koncertów, konkursów, przeglądów filmowych,spotkań z zaproszonymi gośćmi i innych, 

3) organizowanie imprezrekreacyjno-sportowych, festynów, konkursów fantowych, aukcji wystaw, wydawaniegazetek i czasopism szkolnych, prowadzenie kroniki szkolnej, 

4) udział w kwestach,zbiórkach ofiar i darów organizowanych przez Caritas, a za zgodą DyrektoraCaritas i pod nadzorem opiekunów Koła w innych zbiórkach
i kwestach,
 

5) prowadzenie biblioteczkiliteratury religijnej i materiałów instruktażowych Caritas, taśmoteki itp., 

6) oddziaływanie przezsymbole organizacyjne. 

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓWKOŁA.SYMPATYCYKOŁA 

§ 6 

Członkiem Koła może być każdy uczeń, który włączył się w pracęKoła, jako kandydat
i wyraża chęć pełnego w nim uczestnictwa, poprzez wypełnianie obowiązkówwynikających z niniejszego regulaminu.
 

§ 7 

Każdyczłonek Koła ma prawo: 

1) korzystania z czynnego ibiernego prawa wyborczego, 

2) uczestniczenia w życiu idziałalności Koła oraz wpływania na jego kształt, 

3) udzielania poręczenia dlakandydatów na członków Koła, 

4) posiadania legitymacji członkowskiejKoła, 

§ 8 

Członkowiemają obowiązek: 

1) życia i pracy w Kolezgodnie z zasadami wiary i moralności Kościoła Katolickiego, 

2) dążenia dourzeczywistnienia w sobie pełni miłosierdzia chrześcijańskiego, które powinnobyć realizowane na trzech płaszczyznach: modlitwy - słowa – czynu, 

3) dbania o dobre imięOjczyzny, Kościoła, szkoły i Koła, 

4) wypełniania celów i zadańregulaminu, a także decyzji władz Koła,  

5) troszczenia się o rozwójKoła, 

6) uczestniczenia wzebraniach Koła, 

7) posiadania indentyfikatorapodczas prowadzenia akcji przez Koło, 

§ 9 

1. Kandydaci na członków Kołamają te same obowiązki co członkowie oraz prawo uczestniczenia w działalnościKoła. 

2. Przyjęcia w poczetkandydatów dokonuje Zarząd Koła na wniosek ubiegającego się o członkostwo. 

§ 10 

1. Uznania za członka Koładokonuje Zarząd Koła na wniosek ubiegającego się opatrzony poręczeniem dwóchczłonków i zgodą rodziców (dla kandydatów poniżej 18-tego roku życia), popółrocznym okresie kandydackim. 

2. Okres kandydacki może ulecskróceniu decyzją Zarządu Koła. 

3. Członkiem Koła nie możezostać osoba podlegająca karze kościelnej zgodnie
z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego.
 

§ 11 

Uroczyste przyjęcie w poczet członków Koła i wręczenielegitymacji odbywa się w dniu Święta Patronalnego Caritas - NiedzielaMiłosierdzia lub w inny dzień ustalony
z Dyrektorem Caritas.
 

§ 12 

1. W działalność Koła mogąwłączać się uczniowie nie będący członkami Koła lub uczniowie innej szkoły, nazasadzie sympatyka Koła. 

2. Członkowie Koła mogą braćudział na zasadzie wolontariatu w pracach różnego rodzaju placówekcharytatywnych, opiekuńczych i wychowawczych oraz na rzecz osób potrzebującychpozostających w domach, 

§ 13 

Członkostwo w Kole ustaje poprzez: 

1) ukończenie lub zmianęszkoły, 

2) dobrowolne wystąpienie zKoła, 

3) skreślenie przez ZarządKoła oparte na opinii Sądu Koleżeńskiego.  

§ 14 

1. Koło może skupiać w swoichszeregach członków seniorów i członków honorowych. 

2. Członkiem seniorem jestkażdy absolwent szkoły, który był członkiem Koła
i nadal pragnie kontynuować działalność w Kole, podejmując wszystkie obowiązki.Członek senior posiada wszystkie prawa członka oprócz prawa wyborczego.
 

3. Członkiem honorowym możebyć osoba fizyczna lub prawna, która decyzją Zarządu Koła otrzymała taki tytułza znaczące zasługi dla Koła. 

WŁADZE KOŁA 

§ 15 

WładzamiKoła są: 

1) Zarząd, 

2) Walne Zgromadzenie Członków Koła, 

3) Sąd Koleżeński, 

4) Komisja Rewizyjna. 

§ 16 

PracamiKoła kieruje Zarząd, w składzie: 

1) przewodniczący, zastępca przewodniczacego, sekretarz iskarbnik, wybrani przez Walne Zgromadzenie Członków Koła spośród członków Koła  

2) Opiekę i nadzór nad pracą Zarządu sprawują Opiekun Koła iAsystent Koła, 

§ 17 

Dozadań Zarządu należy: 

1) planowanie kierunkówformacji i działalności Koła w danym roku szkolnym, z uwzględnieniemkonkretnych potrzeb i realnych możliwości, 

2) czuwanie nad działalnościąKoła na terenie szkoły oraz podejmowanie decyzji i nawiązywanie współpracy wdziałaniach zewnętrznych, 

3) inspirowanie członków Kołado podejmowania działań, 

4) powoływanie sekcjitematycznych, 

5) ustalanie terminów zebrańKoła, 

6) ustalanie terminu WalnegoZgromadzenia Członków Koła, 

7) przyjmowanie i w raziekonieczności usuwanie członków, kandydatów
i sympatyków Koła,
 

8) rozstrzyganie sprawspornych między członkami, 

9) reprezentowanie Koła nazewnątrz, 

10) stały kontakt z Caritas iDyrektorem Szkoły w sprawach wymagających uzgodnienia lub nieuwzględnionych wregulaminie, 

11) proponowanie Caritaszmian regulaminu Koła, 

12) decydowanie o wydatkachKoła, 

13) przedstawianie Caritassprawozdania merytorycznego i finansowego
z rocznej działalności Koła przed zakończeniem roku szkolnego.
 

§ 18 

1. W celu lepszegowypełniania zadań Koła mogą być powołane sekcje tematyczne dla ułatwieniaorganizacji pracy Koła i realizacji specjalnych celów. Może to być podział zewzględu na wiek, zainteresowania, zdolności lub zaistniałe potrzeby (np. sekcjaformacyjna, kulturalna, artystyczna, muzyczna, plastyczna, gospodarcza,hospicyjna, opiekuńcza, wychowawcza, świetlicowa, klasowa itp.). 

2. Sekcje tematyczne powołujeZarząd Koła. 

§ 19 

1. Walne ZgromadzenieCzłonków Koła odbywa się przynajmniej 2 razy w ciągu roku szkolnego. 

2. Do zadań WalnegoZgromadzenia należy: 

1) wybór członków ZarząduKoła, 

2) wybór członków SąduKoleżeńskiego, 

3) ustalenie priorytetówzadań Koła na czas do następnego Walnego Zgromadzenia, 

4) rozpatrywanie odwołań oddecyzji Sądu Koleżeńskiego,  

3. W Walnym zgromadzeniu mająprawo udziału Asystent Koła oraz Opiekun Koła z prawem głosu. 

4. Decyzje WalnegoZgromadzenie Członków Koła podejmowane są zwykłą większością głosów członkówKoła. 

5. Decyzje WalnegoZgromadzenia Członków Koła są ważne po ich zatwierdzeniu przez Asystenta Koła,Opiekuna Koła i Dyrektora szkoły. 

§ 20 

1. Walne Zgromadzeniepowołuje Sąd koleżeński składający się z 3 członków Koła.  

2. Do kompetencji SąduKoleżeńskiego należy: 

1) rozpatrywanie wszelkichspraw konfliktowych w pracy Koła, 

2) rozpatrywanie naruszeńregulaminu Koła, 

3) wydawanie, na wniosekZarządu, opinii w sprawie skreślenia z listy członków Koła, 

3. Sąd Koleżeński rozpatrujesprawy na posiedzeniu, z którego sporzadza protokół opisujacy podjęte decyzje. 

4. Od decyzji Sądu Koleżeńskiegoprzysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Koła. 

§ 21 

1. Komisję Rewizyjną stanowią: 

1) Dyrektor Caritas lubpisemnie upoważniony jego przedstawiciel, 

2) Dyrektor szkoły, 

3) Opiekun Koła, 

4) 3 członków Koła wybranychprzez Walne Zgromadzenie Członków Koła. 

2. Komisja Rewizyjna ma prawo dokonywania kontroli całokształtudziałalności Koła,
w tym finansów.
 

MAJĄTEK KOŁA 

§ 22 

Majątek Koła stanowią: 

1) składki członkowskie iinne zobowiązania członków na rzecz Koła, o ile ich zbieranie zostało ustaloneprzez Koło, 

2) środki finansowe z innychźródeł przeznaczone na potrzeby Koła. 

§ 23 

Do obowiązków skarbnika należy: 

1) prowadzenie zestawieniawpływów i wydatków, 

2) zbieranie funduszy iprzekazywanie ich Opiekunowi Koła, 

3) czuwanie nadprawidłowością rozporządzeń majątkowych zgodnie
z decyzjami Zarządu, za co osobiście odpowiada,
 

4) składanie kwartalnegosprawozdania Zarządowi Koła.  

 

 

§ 24 

Wszystkie fundusze zgromadzone przez Koło na cele charytatywnestanowią majątek Caritas jako ofiary zgromadzone pod zastrzeżonym prawnieznakiem Caritas i za zgodą Dyrektora Caritas. 

§ 25 

1. Dyrektor Caritas możewyrazić zgodę na gromadzenie przez Koło większej ilości funduszy (np. naoperację lub inną pomoc dla uczniów szkoły). Pieniądze te będą przechowywane naspecjalnie otwartym subkoncie oraz wydatkowane
w porozumieniu z Caritas na ściśle określony cel.
 

2. W razie niespożytkowaniawszystkich funduszy na określony cel, Dyrektor Caritas, jako dysponującymajątkiem Caritas, przeznaczy je w porozumieniu
z Zarządem Koła oraz Dyrektorem szkoły, na inne cele charytatywne.
 

§ 26 

Caritas nie odpowiada za zobowiązania Koła, a w szczególności zazobowiązania finansowe, które nie były uzgodnione i pisemnie zaakceptowaneprzez Dyrektora Caritas.  

 

PATRON, ŚWIĘTO I SYMBOLE 

§ 27 

Świętem patronalnym Caritas jest liturgiczny dzień ku czciMiłosierdzia Bożego -
I niedziela po Wielkanocy.
 

§ 28 

1. Koło wybiera swojegoPatrona spośród Świętych i Błogosławionych, najlepiej tych, którzy szczególnie zasłużylisię na polu miłosierdzia. 

2. Koło ustanawia Święto Koław dniu liturgicznego wspomnienia Patrona Koła. 

3. Koło może ustalić pieśń,która będzie hymnem Koła i modlitwę, która będzie wspólną modlitwą Koła. 

§ 29 

Koło może używać zastrzeżonego znaku Caritas: czerwonego;równoramiennego Krzyża
z potrójnymi promieniami falistymi, wychodzącymi z każdego wewnętrznego kątamiędzy ramionami Krzyża oraz literami białymi: "Caritas", wpisanymi wstylizowanej formie symbolu serca z napisem w otoku „Szkolne Koło Caritas – GimnazjumNiepubliczne „Nasza Szkoła” w Dobrym Mieście Diecezja Warmińska”.
 

 

 

 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 30 

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby zrzeszone w Kole. Wprzypadku świadomego naruszania regulaminu, Zarząd może udzielić upomnienia,nagany, zawieszenia
w czynnościach członka lub wnioskować o usunięcie z Koła.
 

§ 31 

Zmiana regulaminu Koła wymaga formy pisemnej, zatwierdzonejobustronnie przez Caritas i Dyrektora szkoły. 

§ 32 

1. Decyzję o rozwiązaniu Kołapodejmuje Dyrektor Caritas na wniosek Zarządu Koła lub Dyrektora szkoły. 

2. Caritas może równieżrozwiązać Koło, gdy jego działalność obraca się na poważną szkodę Caritas lubKościoła w porozumieniu z Dyrektorem szkoły. 

§ 33 

Likwidację majątku Koła przeprowadza Komisja Rewizyjna lub osobawyznaczona przez Caritas. Fundusze na cele charytatywne przekazane zostają doCaritas, a majątek Koła spożytkowany zgodnie z decyzją Zarządu i wolą członków- zawsze na cele charytatywne. 

 

Zwracamysię z prośbą o zatwierdzenie SKC w naszym Gimnazjum. 

 

Opiekun SKC                                                                    DyrektorSzkoły 

 

 

 

Dobre Miasto, 19 września2012 roku 

 

Regulaminnadany w dniu 

DYREKTORCARITAS/ BISKUP DIECEZJALNY